Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
เข้าสู่ระบบลิงค์ภายในhttp://finance.kmitl.ac.th/pasadu/index.php/2009-10-15-04-59-24/2009-10-15-05-51-18/2841--2560

จำนวนผู้ออนไลน์
We have 13 guests online
จำนวนผู้เข้าชม
494720
TodayToday19
YesterdayYesterday83
This WeekThis Week468
This MonthThis Month1502
All DaysAll Days494720

ประวัติส่วนพัสดุ

ส่วนพัสดุ  สำนักงานอธิการบดี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ตั้ง

สำนักงานอธิการบดี  ชั้น 3  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   เลขที่ 3  หมู่ 2  ถนนฉลองกรุง  แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 10520

ประวัติความเป็นมา

สืบเนื่องจากมติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 10/2550 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างและจัดตั้งหน่วยงานระดับกองภายในสำนักงานอธิการบดี  ได้อนุมัติให้จัดตั้งกองพัสดุ สำนักงานอธิการบดี โดยยกฐานะจากงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นกองพัสดุ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้

- กลุ่มงานธุรการ

- กลุ่มงานแผนงานและควบคุมมาตรฐาน

- กลุ่มงานจัดหาและงานบริหารสัญญา

- กลุ่มงานคลังพัสดุ

และได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานกองพัสดุ ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานสภาสถาบัน สำนักงานอธิการบดี และส่วนงานอื่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2551 ได้กำหนดให้กองพัสดุ จัดเป็นส่วนพัสดุ ขึ้นอยู่กับกลุ่มงานบริหารทรัพยากร สำนักงานอธิการบดี โดยมีหน้าที่ และรับผิดชอบในการปฎิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัสดุ ได้แก่ การจัดทำแผนงานหลักการจัดหาพัสดุ ตรวจสอบและควบคุมการจัดหาให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะและมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อ/จ้างพัสดุ จัดทำข้อตกลงสัญญา เร่งรัดดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนหรือนโยบายของสถาบัน สรุปรายงานผลการปฎิบัติงานจัดหาในรอบปีงบประมาณ ติดตามและเร่งรัดคู่สัญญาให้ปฎิบัติตามสัญญา ประสานงานตรวจรับพัสดุ การบันทึกมูลค่าทรัพย์สินเพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคา การปรับและสงวนสิทธิการปรับเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา จัดทำเอกสารขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ในการจัดซื้อจากต่างประเทศ การขอยกเว้นอากรนำเข้าพัสดุ ตรวจสอบการรับประกันคุณภาพของพัสดุ และคืนหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา การบันทึกรับและลงทะเบียนพัสดุ ให้บริการรับ-จ่ายพัสดุ รวมทั้งให้คำปรึกษาระเบียบมาตรฐานราคาพัสดุ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

พันธกิจ

มีขอบเขตภาระหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการบริหารงานพัสดุ กลั่นกรอง พิจารณา ตรวจสอบ ประสานงาน พร้อมแก้ไขปัญหา ตลอดจนวางแผนระบบการบริหารงานพัสดุของสถาบัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ และระเบียบพัสดุ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการบุคลากรในสายงานพัสดุและหน่วยงานภายในสถาบัน ทุกระบบ และทุกระดับชั้นในการดำเนินงานซึ่งครอบคลุมหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อรองรับภาระงานของการบริหารงานพัสดุ ของสถาบันฯ ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากขยายหน่วยงานภายในสถาบันฯ

2.  เพื่อเป็นหน่วยงานในการพัฒนาองค์ความรู้, ระบบจัดการงานพัสดุ พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารทรัพย์สินของสถาบันฯ

3.  เพื่อสนับสนุนการบริหารใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามแผนงาน, โครงการและตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ

4.  เพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2550 - 2559)  ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของการบริหารงานพัสดุ

5.  เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการสร้างระบบการบริหารการจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันทั้งสถาบันฯ

6.  เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการรวมศูนย์ข้อมูลและประสานกิจกรรมของทุกหน่วยงานพัสดุ ของสถาบันฯ

7.  เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการนำเสนอแนะนำให้คำปรึกษาติดตามและช่วยเหลือการสนับสนุนในด้านการบริหารงานพัสดุให้แก่วิทยาเขต คณะ, สำนักและหน่วยงานอิสระซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ที่ยังไม่มีความพร้อมในการบริหารจัดการด้านพัสดุภายในหน่วยงาน

8.  เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการแก้ปัญหา ให้การบริหารงานพัสดุของสถาบันฯ เป็นไปด้วยดีและ มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ

9.  เพื่อเป็นหน่วยงานกลางเกี่ยวกับงานพัสดุในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ

 
แบบสำรวจ
แบบสำรวจ
 
อัตราแลกเปลี่ยน::ดอกเบี้ย
ลิงค์ภายนอก