Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
เข้าสู่ระบบลิงค์ภายใน

จำนวนผู้ออนไลน์
We have 26 guests online
จำนวนผู้เข้าชม
341997
TodayToday101
YesterdayYesterday153
This WeekThis Week575
This MonthThis Month2604
All DaysAll Days341997

ประวัติส่วนพัสดุ

ส่วนพัสดุ  สำนักงานอธิการบดี 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ตั้ง

สำนักงานอธิการบดี  ชั้น 3  อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   เลขที่ 3  หมู่ 2  ถนนฉลองกรุง  แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 10520

ประวัติความเป็นมา

สืบเนื่องจากมติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 10/2550 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างและจัดตั้งหน่วยงานระดับกองภายในสำนักงานอธิการบดี  ได้อนุมัติให้จัดตั้งกองพัสดุ สำนักงานอธิการบดี โดยยกฐานะจากงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นกองพัสดุ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้

- กลุ่มงานธุรการ

- กลุ่มงานแผนงานและควบคุมมาตรฐาน

- กลุ่มงานจัดหาและงานบริหารสัญญา

- กลุ่มงานคลังพัสดุ

และได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานกองพัสดุ ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานสภาสถาบัน สำนักงานอธิการบดี และส่วนงานอื่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2551 ได้กำหนดให้กองพัสดุ จัดเป็นส่วนพัสดุ ขึ้นอยู่กับกลุ่มงานบริหารทรัพยากร สำนักงานอธิการบดี โดยมีหน้าที่ และรับผิดชอบในการปฎิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัสดุ ได้แก่ การจัดทำแผนงานหลักการจัดหาพัสดุ ตรวจสอบและควบคุมการจัดหาให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะและมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อ/จ้างพัสดุ จัดทำข้อตกลงสัญญา เร่งรัดดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนหรือนโยบายของสถาบัน สรุปรายงานผลการปฎิบัติงานจัดหาในรอบปีงบประมาณ ติดตามและเร่งรัดคู่สัญญาให้ปฎิบัติตามสัญญา ประสานงานตรวจรับพัสดุ การบันทึกมูลค่าทรัพย์สินเพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคา การปรับและสงวนสิทธิการปรับเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา จัดทำเอกสารขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ในการจัดซื้อจากต่างประเทศ การขอยกเว้นอากรนำเข้าพัสดุ ตรวจสอบการรับประกันคุณภาพของพัสดุ และคืนหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา การบันทึกรับและลงทะเบียนพัสดุ ให้บริการรับ-จ่ายพัสดุ รวมทั้งให้คำปรึกษาระเบียบมาตรฐานราคาพัสดุ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

พันธกิจ

มีขอบเขตภาระหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการบริหารงานพัสดุ กลั่นกรอง พิจารณา ตรวจสอบ ประสานงาน พร้อมแก้ไขปัญหา ตลอดจนวางแผนระบบการบริหารงานพัสดุของสถาบัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ และระเบียบพัสดุ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการบุคลากรในสายงานพัสดุและหน่วยงานภายในสถาบัน ทุกระบบ และทุกระดับชั้นในการดำเนินงานซึ่งครอบคลุมหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อรองรับภาระงานของการบริหารงานพัสดุ ของสถาบันฯ ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากขยายหน่วยงานภายในสถาบันฯ

2.  เพื่อเป็นหน่วยงานในการพัฒนาองค์ความรู้, ระบบจัดการงานพัสดุ พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารทรัพย์สินของสถาบันฯ

3.  เพื่อสนับสนุนการบริหารใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามแผนงาน, โครงการและตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ

4.  เพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ (พ.ศ. 2550 - 2559)  ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของการบริหารงานพัสดุ

5.  เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการสร้างระบบการบริหารการจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันทั้งสถาบันฯ

6.  เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการรวมศูนย์ข้อมูลและประสานกิจกรรมของทุกหน่วยงานพัสดุ ของสถาบันฯ

7.  เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการนำเสนอแนะนำให้คำปรึกษาติดตามและช่วยเหลือการสนับสนุนในด้านการบริหารงานพัสดุให้แก่วิทยาเขต คณะ, สำนักและหน่วยงานอิสระซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ที่ยังไม่มีความพร้อมในการบริหารจัดการด้านพัสดุภายในหน่วยงาน

8.  เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการแก้ปัญหา ให้การบริหารงานพัสดุของสถาบันฯ เป็นไปด้วยดีและ มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ

9.  เพื่อเป็นหน่วยงานกลางเกี่ยวกับงานพัสดุในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ

 
แบบสำรวจ
แบบสำรวจ
 
อัตราแลกเปลี่ยน::ดอกเบี้ย
ลิงค์ภายนอก