Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

สำนักงานอธิการบดี

อธิการบดี

  

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์
รักษาการแทนอธิการบดี

 

รองอธิการบดี

 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผชิญชัยภัต  ไชยสิทธิ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโส
ฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ

 

ผู้ช่วยอธิการบดี

  


รองศาสตราจารย์แหลมทอง เหล่าคงถาวร
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัสดุ
 


 

ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ

นางสาวเจริญสุข ศึกษาศิลป์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัสดุ
ภาระงานรับผิดชอบ
- ดูแล ตรวจสอบ กำกับการดำเนินงานพัสดุของ
สำนักงานอธิการบดีและหน่วยงาน คณะ สำนัก
และวิทยาเขต
- ดูแล กำกับ การจัดซื้อ จัดหาพัสดุของสำนักงานอธิการบดี

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3298124 (สายตรง)
02-3298000 ต่อ 3221
เบอร์โทรสาร 02-3298125
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

งานคลังพัสดุ

นางสาวสุภา แจ่มแจ้ง     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ภาระงานรับผิดชอบ
- ควบคุมการบริหารการเบิก-จ่าย คลังพัสดุของสำนักงานอธิการบดี
- บริการให้ยืมพัสดุแก่หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3298126 (สายตรง)
02-3298000 ต่อ 3755
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

นางสาวเนาวรัตน์ นาสมนึก     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ภาระงานรับผิดชอบ
- ลงทะเบียนพัสดุของสำนักงานอธิการบดี และส่วนงานอื่น
- ควบคุมทะเบียนทรัพย์สินของสำนักงานอธิการบดี
- จัดทำรายงานค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของสำนักงานอธิการบดี

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3298126 (สายตรง)
02-3298000 ต่อ 3214
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

นางจินดารัตน์ ภูมิศิริชโย     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ภาระงานรับผิดชอบ
- ดำเนินการจำหน่ายวัสดุ และครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3298126 (สายตรง)
02-3298000 กด 3755
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

งานจัดหาและบริหารสัญญา

นางสาวลักขณา บูรณะประสพชัย
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 8
ภาระงานรับผิดชอบ
- จัดซื้อ/จ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ของสำนักงานอธิการบดีและส่วนงานอื่น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3298124 (สายตรง)
02-3298000 ต่อ 3222
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

นางฐิติมา สุวรรณะ     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ภาระงานรับผิดชอบ
- ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดหาพัสดุของ คณะ สำนัก

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3298124 (สายตรง)
02-3298000 ต่อ 3223
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

นางชื่นจิต คำสมบัติ     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 7
ภาระงานรับผิดชอบ
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ หนังสือ วารสาร โสตฯ
- จัดซื้อ/จ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ของสำนักงานอธิการบดีและส่วนงานอื่น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3298124 (สายตรง)
02-3298000 ต่อ 3156
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

นางนิธิมา เสรีประเสริฐ     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ภาระงานรับผิดชอบ
- จัดซื้อ/จ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ของสำนักงานอธิการบดีและส่วนงานอื่น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3298124 (สายตรง)
02-3298000 กด 3155
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

นางสาวกองทอง ประจง     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ภาระงานรับผิดชอบ
- จัดซื้อ/จ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ของสำนักงานอธิการบดีและส่วนงานอื่น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3298124 (สายตรง)
02-3298000 ต่อ 3224
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

นางสาวดารารัตน์ สองประสม
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เที่ยบเท่าระดับ 3
ภาระงานรับผิดชอบ
- ดำเนินการด้านบริหารสัญญา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3298126 (สายตรง)
02-3298000 ต่อ 3169
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

นางกัลยา เกตุประสิทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงานรับผิดชอบ
- ดำเนินการด้านบริหารสัญญา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3298126 (สายตรง)
02-3298000 ต่อ 3169
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

นางนฤมล กำเนิดมณี     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ภาระงานรับผิดชอบ
- จัดทำคืนค้ำประกันสัญญา
- จัดซื้อ/จ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ ของสำนักงานอธิการบดีและส่วนงานอื่น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3298124 (สายตรง)
02-3298000 ต่อ 3156
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

งานแผนงานและควบคุมมาตรฐาน

นางสาวอรอุมา บางบอน     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ภาระงานรับผิดชอบ
- ดูแลแผนงาน และควบคุมมาตรฐานของสำนักงานอธิการบดี

และส่วนงานอื่น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3298126 (สายตรง)
02-3298000 ต่อ 3214
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

งานธุรการ

นางสาวกนกวรรณ ทองมณี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงานรับผิดชอบ
- ดูแลงานธุรการ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3298124 (สายตรง)
02-3298000 ต่อ 3168
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
แบบสำรวจ
แบบสำรวจ
 
อัตราแลกเปลี่ยน::ดอกเบี้ย
ลิงค์ภายนอก