Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

งานจัดหาและบริหารสัญญา

นางสาวลักขณา บูรณะประสพชัย
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 8
ภาระงานรับผิดชอบ
- จัดซื้อ/จ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ของสำนักงานอธิการบดีและส่วนงานอื่น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3298124 (สายตรง)
02-3298000 ต่อ 3222
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

นางฐิติมา สุวรรณะ     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ภาระงานรับผิดชอบ
- ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดหาพัสดุของ คณะ สำนัก

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3298124 (สายตรง)
02-3298000 ต่อ 3223
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

นางชื่นจิต คำสมบัติ     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 7
ภาระงานรับผิดชอบ
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ หนังสือ วารสาร โสตฯ
- จัดซื้อ/จ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ของสำนักงานอธิการบดีและส่วนงานอื่น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3298124 (สายตรง)
02-3298000 ต่อ 3156
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

นางนิธิมา เสรีประเสริฐ     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ภาระงานรับผิดชอบ
- จัดซื้อ/จ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ของสำนักงานอธิการบดีและส่วนงานอื่น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3298124 (สายตรง)
02-3298000 กด 3155
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

นางสาวกองทอง ประจง     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ภาระงานรับผิดชอบ
- จัดซื้อ/จ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ของสำนักงานอธิการบดีและส่วนงานอื่น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3298124 (สายตรง)
02-3298000 ต่อ 3224
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

นางสาวดารารัตน์ สองประสม
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เที่ยบเท่าระดับ 3
ภาระงานรับผิดชอบ
- ดำเนินการด้านบริหารสัญญา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3298126 (สายตรง)
02-3298000 ต่อ 3169
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

นางกัลยา เกตุประสิทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาระงานรับผิดชอบ
- ดำเนินการด้านบริหารสัญญา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3298126 (สายตรง)
02-3298000 ต่อ 3169
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

นางนฤมล กำเนิดมณี     ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ภาระงานรับผิดชอบ
- จัดทำคืนค้ำประกันสัญญา
- จัดซื้อ/จ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ ของสำนักงานอธิการบดีและส่วนงานอื่น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-3298124 (สายตรง)
02-3298000 ต่อ 3156
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
แบบสำรวจ
แบบสำรวจ
 
อัตราแลกเปลี่ยน::ดอกเบี้ย
ลิงค์ภายนอก