Wednesday 13th of December 2017

Login Form
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ PDF Print E-mail
Written by nisakorn 3164   
Monday, 16 November 2009 04:11

 

   แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)  ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
  แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงานเมื่อปฏิบัติงานครบกำหนดตามสัญญาจ้างฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2    
ดาว์นโหลดเอกสาร    
   แบบฟอร์มการประเมินทดลองงานครบกำหนด 6 เดือน    ดาวน์โหลดเอกสาร
   แบบแสดงผลการคัดเลือกพนักงานสถาบันเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง / เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ    ดาว์นโหลดเอกสาร
    แบบสรุปผลการประเมินความสามารถด้านการสอน และการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ตามดุลพินิจของคณะกรรมการประเมิน พร้อมแบบฟอร์มการทำรายงานผล
             การสอนเพื่อประกอบการประเมินฯ และรายละเอียดเกี่ยวกับคำชี้แจงการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน    ดาว์นโหลดเอกสาร
   แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้เพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง
             และเพิ่มค่าจ้าง      ดาว์นโหลดเอกสาร             

  แบบสัญญาจ้างพนักงานที่จ้างด้วยเงินรายได้ของสถาบัน   ดาว์นโหลดเอกสาร
  แบบสัญญาจ้างลูกจ้างรายเดือนที่จ้างด้วยเงินรายได้ของสถาบัน  
ดาว์นโหลดเอกสาร
       แบบเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้   
ดาว์นโหลดเอกสาร

      แบบฟอร์มบัญชีเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ   ดาว์นโหลดเอกสาร
       แบบฟอร์มประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติองานของข้าราชการ  เพื่อประกอบการพิจารณา
            เลื่อนเงินเดือน 
ดาว์นโหลดเอกสาร

       แบบเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน ณ วันที่ 1 ตุลาคม       ดาว์นโหลดเอกสาร
      แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบัน  
           เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง     ดาว์นโหลดเอกสาร

แบบฟอร์มใบลาประเภทต่าง ๆ  ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มหนังสือลาออกจากตำแหน่งบริหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ใบรายงานตัวเข้ารับปฏิบัติงานเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ  
ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบรายงานตัวเข้ารับปฏิบัติงานเป็นพนักงานสถาบันเงินรายได้   ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบรายงานตัวเข้ารับปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้   ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร (แบบยาว) ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร (แบบสั้น) ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบบัญชีเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ      ดาว์นโหลดเอกสาร
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ      ดาวน์โหลดเอกสาร 
แบบฟอร์มบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างลูกจ้างประจำ      
ดาวน์โหลดเอกสาร 
แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้บริหารสถาบัน  ดาว์นโหลดเอกสาร
เอกสารปฐมนิเทศพนักงานสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2553  ดาว์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มพิจารณาเพิ่มค่าจ้างพนักงานสถาบัน ดาว์นโหลดเอกสาร
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง   ดาว์นโหลดเอกสาร
แบบประเมินคุณสมบัติและผลงานของข้าราชการ สายวิชาการ สำหรับประกอบการพิจารณาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบัน ฯ
เมื่อพ้นกำหนดเวลาสองปี แต่ไม่เกินห้าปี   
ดาว์นโหลดเอกสาร
แบบประเมินคุณสมบัติและผลงานของข้าราชการ สายสนับสนุน สำหรับประกอบการพิจารณาเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นพนักงานสถาบัน ฯ เมื่อพ้นกำหนดเวลาสองปี แต่ไม่เกินห้าปี  
ดาว์นโหลดเอกสาร    หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักเทรัพย์ค้ำประกัน ฯ    ดาว์นโหลดเอกสาร
    แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน     ดาว์นโหลดเอกสาร
   แบบขอรับเงินเพิ่ม เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอดของข้าราชการหรือลูกจ้าง      ดาว์นโหลดเอกสาร
  แบบฟอร์มสำหรับกรอกทำหนังสือรับรองต้นสังกัด  ดาว์นโหลดเอกสาร 
  แบบฟอร์มคำขอเอาประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ    ดาว์นโหลดเอกสาร 

   ขอแจ้งธนาคารออมสินขอแจ้งการเปลี่ยนเงื่อนไขการให้สินเชื่อ เป็นสินเชื้อสวัสดิการสำหรับข้าราชการ
                  และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 ดาว์นโหลดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันฯ  ดาว์นโหลดเอกสาร
   แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1)  ดาว์นโหลดเอกสาร
  แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 2)  ดาว์นโหลดเอกสาร

   แบบฟอร์มและวิธีการในการรับเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ   ดาว์นโหลดแบบฟอร์มและวิธีการขอรับบำเหน็จ
   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2554  ดาว์นโหลดเอกสาร

   แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 2)  ดาว์นโหลดเอกสาร  
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542     ดาว์นโหลดเอกสาร
แบบฟอร์มขอรับบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารการขอรับเงินจาก กบข. ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารการขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม(อายุ 65 ปีขึ้นไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุด้วยผู้รับบำแหน็จตกทอด ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย ดาวน์โหลดเอกสาร
คำร้องขอรับเงินช่วยพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิกกองทุนสำรองเลี้งชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มใบสมัครคำขอเอาประกันอุบัติสำหรับครอบครัว   ดาวน์โหลดเอกสาร 
แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ" (แบบ กสจ. 004/1)
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ" (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) (แบบ กสจ. 004/2) ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ (ให้แก่ บิดา มารดา ของบุคลากรสถาบัน) ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มการเรียกร้องผลประโยชน์ประกันกุล่มประเภทบุคลากร และประเภทครอบครัว  ดาว์นโหลดเอกสาร
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน 
ดาวน์โหลดเอกสาร 
แบบฟอร์มคำขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มคำขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน  ธนาคารอาคารออมสิน 
ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอสิทธิพักอาศัยบ้านพักแบบอาคารสูงเฉพาะกิจ   ดาว์นโหลดเอกสาร

แบบขอคืนสิทธิการพักอาศัยบ้านพักแบบอาคารทั่วไป / บ้านพักแบบอาคารสูง  ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มขอขยายเวลาการพักอาศัยในบ้านพักสถาบัน (กรณีเกษียณอายุราชการ)  ดาว์นโหลดเอกสาร

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัย และการจ่ายค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักแบบอาคารทั่วไป  ดาว์นโหลดเอกสาร 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พักอาศัยและการจ่ายค่าประกันความเสียหาย ค่าสวัสดิการบ้านพักและค่าสาธารณูปโภคของบ้านพักอาคารสูง  ดาว์นโหลดเอกสาร
ข้อตกลงการพักอาศัยบ้านพักแบบอาคารทั่วไป (ครอบครัว)                                    ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อตกลงการพักอาศัยบ้านพักแบบอาคารทั่วไป (โสด)                                           
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อตกลงการพักอาศัยบ้านพักแบบอาคารทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)                                
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อตกลงการพักอาศัยบ้านพักแบบอาคารสูง                                                           
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบขอสิทธิพักอาศัยบ้านพักของสถาบันแบบอาคารทั่วไป /แบบอาคารสูง  
ดาวน์โหลดเอกสาร      แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย      ขออภัยแบบฟอร์มอยู่ในช่วงการปรับปรุง
     แบบรายงานตัวกลับเพื่อเข้ารับราชการ/ปฏบัติงาน       ขออภัยแบบฟอร์มอยู่ในช่วงการปรับปรุง
     เอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือเดินทางราชการ     ดาว์นโหลดเอกสาร 


ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากรสถาบัน    ดาว์นโหลดเอกสาร  
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากรสถาบัน 
ดาว์นโหลด
 ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ของบุคลากรสายวิชาการ (กรณีศึกษาต่อ ณ สจล.)  ดาว์นโหลดเอกสาร 
ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษาของบุคลากรสถาบัน (ฉบับที่ ๒) ดาว์นโหลดเอกสาร

 

Last Updated on Friday, 01 June 2012 08:47
 Powered by Joomla!. php web hosting joomla videoValid XHTML and CSS.