สำนักงานคลัง

แบบฟอร์มทางบัญชี

       ตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ.2556 ข้อ 57 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ และ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณื จึงมีความจำเป็น        ขอความอนุเคราะห์ให้ หน่วยงานคณะ / วิทยาลัย / วิทยาเขต / สำนัก / สำนักงานต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดี กรอกรายละเอียดข้อมูล ตามแบบฟอร์มทางบัญชี เพื่อใช้เป็นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี ของสถาบัน ตามแบบฟอร์ม ดังนี้