สำนักงานคลัง

การออกใบเสร็จรับเงิน

(ยกเว้นใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา)

ด้วยงานการเงิน สำนักงานคลัง  เปิดให้บริการการออกใบเสร็จรับเงิน ทุกวันทำการ

ตั้งแต่เวลา  09.00 – 15.00 น.

(พักเที่ยง 12:00น. – 13:00น.)

หน่วยงานต่างๆ  ที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงินจะต้องปฏิบัติดังนี้

1.หน่วยงานที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงิน โอนเงินเข้าบัญชีให้เรียบร้อย โดยสามารถโอนเงินเข้าตามบัญชีสถาบันฯ ดังนี้

ค่าเช่าร้านค้า , ค่าค้ำประกัน, คืนเงินยืม ฯลฯ

SCB 088-2-11066-5 หรือ

KTB 693-0-33916-4

คอนโด (ค่าเช่า-ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า)

KTB 693-0-16395-3

เฉพาะค่าน้ำประปา – ค่าไฟฟ้า (ยกเว้น คอนโด)

KTB 693-0-16394-5

2. เมื่อดำเนินการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำหลักฐานการโอนเงินมาขอรับบริการออกใบเสร็จรับเงิน ตามวันและเวลาข้างต้น

3. สามารถทำรายการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ Internet banking , Mobile Banking เป็นต้น หรือนำฝากที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (ผู้โอนเงินจะต้องรับผิดชอบธรรมค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอน)

4. การเงินคณะสามารถออกใบเสร็จรับเงิน และนำส่งสำนักงานคลัง ได้ตามวันและเวลาข้างต้น

5. เฉพาะสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ให้จัดทำใบนำส่งเงินและหลักฐานการชำระเงินมาประกอบการออกใบเสร็จรับเงินด้วย

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ สอบถามได้ที่

สุพัตรา พงษ์จิวานิช

งานการเงิน

เบอร์โทร

3220