สำนักงานคลัง

อัตราการเบิกค่าทันตกรรม

สำหรับ พนักงานเงินงบประมาณ และพนักเงินรายได้

รายการอัตราเบิก
ถอดฟันอัตราเหมาจ่ายตามจริง  แต่ไม่เกิน 800 บาท ต่อซี่
ขูดหินปูนอัตราเหมาจ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 800 บาท ต่อครั้ง
อุดฟันอัตราเหมาจ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 800 บาท ต่อจุด

*ทั้ง 3 กรณี รวมค่าบริการทางการแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุทางการแพทย์ และค่าปฎิบัติงานของู้ประกอบวิชาชีพ (ไม่รวมค่ายา)

**กรณี โรงพยาบาลของรัฐ เบิกได้เท่าสิทธิ์ข้าราชการ