สำนักงานคลัง

การเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร

ด้วยงานงบประมาณ สำนักงานคลัง ให้บริการเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรแก่บุคลากรของสถาบันฯ ทางสำนักงานคลัง จึงขอแจ้งการให้บริการโดยมีขั้นตอน ดังนี้

1.เปิดระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล / ค่าทันตกรรม / ค่าเล่าเรียนบุตร

2.เข้าสู่ระบบด้วย User Account ของสถาบัน

3.เลือกรายการเบิกเงินสวัสดิการที่ต้องการเบิก (ค่าเล่าเรียนบุตร)

4.ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารที่จะใช้โอนเงินในหน้าจอด้านขวา กรณีที่ไม่ปรากฎเลขที่บัญชีธนาคารหรือปรากฎเลขที่บัญชีมากกว่า 1 บัญชี ให้ ติดต่อ 

โชติญา เผ่าจินดา

งานธุรการ

เบอร์โทร

3087

*หมายเหตุ : หากต้องการเปลี่ยนเลขที่บัญชี กรุณากรอกเอกสารคำร้องตามแบบฟอร์ม 

และส่งเอกสารที่สำนักงานคลัง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ไม่เสียค่าธรรมเนียมธนาคาร

เสียค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตราครั้งละ 5 บาท

ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

5.เลือกบุคคลในครอบครัวที่ต้องการเบิก ( บุตร 1 / บุตร 2 / บุตร 3 )
*หมายเหตุ 1 : หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งที่ HR ประจำหน่วยงานของท่าน
*หมายเหตุ 2 : ในกรณีที่ตนเองและคู่สมรสเป็นพนักงานเงินงบประมาณ / พนักงานเงินรายได้ / พนักงานประเภทพิเศษ ทั้งคู่ จะสามารถใช้สิทธิเบิกของบุตรได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น

6.กรอกรายละเอียดการเบิก (สถานศึกษา / ระดับการศึกษา / ประเภทสถานศึกษา / ชั้นปี / ปีการศึกษา / ภาคเรียน / เบอร์โทรติดต่อ) จากนั้นกรอกยอดเงินในช่องจำนวนที่เบิกได้
*หมายเหตุ : สามารถกรอกพร้อมกันหลายใบเสร็จได้

7.กดปุ่มบันทึกข้อมูล

8.กดปุ่มยื่นขออนุมัติเบิก เพื่อที่ระบบจะดำเนินการส่งข้อมูลที่กรอกไว้ทั้งหมดมายังผู้ตรวจสอบเอกสารที่สำนักงานคลัง

9.กดปุ่มพิมพ์ใบเบิกเงินเพื่อพิมพ์เอกสารขอเบิก และแนบเอกสารประกอบการเบิก (เช่น ใบเสร็จ ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียน ฯลฯ) แล้วลงชื่อผู้ขอรับเงินสวัสดิการและผู้รับเงินแล้วจึงนำส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมาที่สำนักงานคลัง

โดยที่ไม่ต้องแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1  ส่งทางไปรษณีย์ ถึง คุณวิภารัตน์ จันทศร ชั้น 3 สำนักงานคลัง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

ช่องทางที่ 2  ท่านสามารถนำเอกสารมายื่นด้วยตนเอง หรือรวบรวมเอกสารส่งผ่านตัวแทนมาที่สำนักงานคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชครินทร์ (เคาน์เตอร์ที่ 3)

10.สำนักงานคลังจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน ภายในเวลา 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะดำเนินการในวันพุธถัดไป) และจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะดำเนินการเป็นวันทำการถัดไป)

อัตราเงินค่าเล่าเรียนบุตร

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่

โชติญา เผ่าจินดา

งานธุรการ

เบอร์โทร

3087