สำนักงานคลัง

บริการสำหรับบุคคลภายนอกที่เป็นบริษัท

เนื่องด้วยทางสำนักงานคลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหหารลาดกระบัง ได้พัฒนาระบบการแจ้งโอนเงินให้แก่บริษัทฯ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ดังนั้นจึงขอแจ้ง ช่องทางและวิธีการเพื่อให้ท่านเข้ามาตรวจสอบ ดังนี้

  1. เข้าที่ website สำนักงานคลัง (สจล.)
  2. คลิ๊กที่เมนู  บริการ / ตรวจสอบโอนเงินบริษัท
  3. กรอก User และ Password ตามที่เจ้าหน้าที่ทางสำนักงานได้แจ้งไป

ติดต่อ สอบถามได้ที่

นางสาวภัทรามณีย์ มามิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์โทร

02-3298117

Line

094-9595748

อีเมล์

pattramanee.ma@kmitl.ac.th

หมายเหตุ : เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วให้นำใบเสร็จรับเงินมาแลกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายภายใน 7 วันทำการ  ณ  สำนักงานคลัง (ชั้น 3) อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สำนักงานอธิการบดี) หรือ ส่งไปรษณีย์โดยมีใบเสร็จรับเงินพร้อมแนบซองเปล่าจ่าหน้าซองที่อยู่บริษัท จะส่งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายกลับไปให้โดยให้จ่าหน้าซองจดหมายถึง คุณภัทรามณีย์ มามิ สำนักงานอธิการบดี  สำนักงานคลัง (ชั้น 3) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซ.ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

ในการนี้ให้หน่วยงานส่งจดหมายมาโดยจ่าหน้าซองถึง คุณนิชา(ตึกอธิการบดี สำนักงานคลัง  ชั้น 3) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 10520 โทร.02-329-8117

**ถ้าทางสำนักงานคลังทวงถามใบเสร็จรับเงินจากบริษัท/ห้างหุ้นส่วนหรือบุคคลภายนอก เกิน 3 ครั้งแล้วยังไม่นำใบเสร็จรับเงินมาให้จะถือว่าสละสิทธิ์การขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจะไม่มีการทวงถามใบเสร็จรับเงินอีกและไม่ให้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายอีกต่อไป