สำนักงานคลัง

ขั้นตอนการขอเบิก

ขั้นตอนการขอเบิกจ่ายเงิน

1. การรับเงินบริจาคและอื่นๆ
2. ค่าไปรษณีย์
3. การเบิกจ่ายทุนการศึกษา
4. ค่านำเสนอบทความวิจัยตีพิมพ์ (Page Charge)
5. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ (ค่าตรวจและค่าคุมวิทยานิพนธ์)
6. ค่าสอนพิเศษและสอนเกินภาระงาน
7. ค่าตอบแทนวิทยากร
8. ค่าเลี้ยงรับรองพิธีการ
9. ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (แบบปกติ)
11. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
12. ค่าสอนพิเศษอาจารย์ภายนอก
13. ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ
14. ค่าเดินทางไปปฏิบัติงาน วิจัย ฝึกอบรมดูงานในประเทศ
15. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ กรณีที่ได้มอบอำนาจให้คณบดี
      15.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (มอบอำนาจคณบดี)
      15.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมบริการวิชาการ (มอบอำนาจคณบดี)
      15.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาบุคลากร (มอบอำนาจคณบดี)
      15.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (มอบอำนาจคณบดี)
16. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ กรณีที่ไม่ได้มอบอำนาจให้คณบดี
      16.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
      16.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมบริการวิชาการ
      16.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
      16.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
      16.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา