สำนักงานคลัง

การยืมเงินทดรองจ่าย

     ด้วยสำนักงานคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอเวียนแจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย เพื่อให้บุคลากรภายในสถาบันยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.ใช้แบบสัญญาการยืมเงิน จำนวน 3 ฉบับ พร้อมแนบเอกสารขออนุมัติจัดประชุม / อบรม / สัมมนา / โครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยลงลายมือชื่อผู้ยืมเงินและผู้รับเงินให้ครบถ้วน การจ่ายเงินยืมของสำนักงานคลังจะจ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) (แบบฟอร์มเงินยืม)

1.1 กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเว้นค่าธรรมเนียม

1.2 กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่น เช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  มีค่าธรรมเนียมรายการละ 5 บาท ซึ่งผู้ยืมเงินจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมดังกล่าว

2. ให้ยื่นสัญญายืมเงินล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนวันที่ต้องการใช้เงิน

3. ยืมเงินต้องไม่มีเงินยืมคงค้างชำระ

4. ระบุรายละเอียดในใบเงินยืมทดรองจ่ายทุกรายการในสัญญายืมเงินให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและตรวจสอบ

5. ระบุวัตถุประสงค์ในการยืมเงินในแต่ละครั้งให้ถูกต้องตามระเบียบที่สถาบันกำหนด และแยกรายการยืมเงินในสัญญาแต่ละเรื่อง

6. ยืมเงินเท่าที่จำเป็น กรณีส่งใช้เงินสดมากกว่าร้อยละ 30 หรือคืนเงินสดทั้งจำนวน ให้ผู้ยืมชี้แจงสาเหตุดังกล่าว พร้อมทั้งแนบหลักฐานการส่งคืนเงินยืม

7.  ส่งใช้คืนเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ดำเนินการตามที่ขออนุมัติยืมเงินเสร็จเรียบร้อย (แต่หากมีเหตุผลความจำเป็นไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ผู้ยืมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเพื่อขอขยายเวลาการคืนเงินยืมได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ดำเนินการตามที่ขออนุมัติยืมเงินแล้วเสร็จ)

8. กรณีไม่ส่งคืนเงินยืมภายในกำหนด สำนักงานคลัง สำนักงานอธิการบดีจะดำเนินการหักเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญหรือเงินอื่นใดที่ลูกหนี้เงินยืมพึงได้รับจากสถาบัน เพื่อชดใช้ตามจำนวนเงินที่ได้ยืมไปจนครบถ้วนทันที และในระหว่างชดใช้เงินยืมจะไม่ได้รับอนุมัติในการยืมครั้งต่อไป

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ สอบถามได้ที่

ธิดารัตน์ คงสุข

งานการเงิน

เบอร์โทร

สายใน 3087