สำนักงานคลัง

ค่านิยม สจล.

“FIGHT”

Services

การให้บริการของสำนักงานคลัง

#1

ขอรับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา

  1. นักศึกษาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ได้ที่การเงิน ชั้น 3 (เคาเตอร์บริการ 1) อาคารสำนักงานอธิการบดี  ได้ทุกวันทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 09.00 – 16.00 น.  (ปิดพักเที่ยง 12.00 น.)
  2. นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบสารสนเทศ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล (ขั้นตอนตามลิงค์ด้านล่าง)
#2

การออกใบเสร็จรับเงิน

(ยกเว้นใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา)

 ด้วยงานการเงิน สำนักงานคลัง  เปิดให้บริการการออกใบเสร็จรับเงิน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา  09.00 – 15.00 น. (พักเที่ยง  12:00 น.  – 13:00 น.) หน่วยงานต่างๆ  ที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงินจะต้องปฏิบัติดังนี้

#3

สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล

ด้วยงานงบประมาณ สำนักงานคลัง ให้บริการเบิกเงินสวัสดิการ แก่บุคลากรของสถาบันฯ ทางสำนักงานคลัง จึงขอกรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการ พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอรับสวัสดิการ และผู้ขอรับเงิน หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
กรณี ค่ารักษาพยาบาล 1.แนบใบเสร็จรับเงิน 2. ใบรับรองแพทย์ 3. สำเนาเลขที่บัญชีธนาคาร

#4

สวัสดิการ ค่าเล่าเรียนบุตร

ด้วยงานงบประมาณ สำนักงานคลัง ให้บริการเบิกเงินสวัสดิการ แก่บุคลากรของสถาบันฯ ทางสำนักงานคลัง จึงขอกรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการ พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอรับสวัสดิการ และผู้ขอรับเงิน หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
กรณี ค่าเล่าเรียนบุตร  1.แนบใบเสร็จรับเงิน 2. หนังสือประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของสถานศึกษา 3. สำเนาเลขที่บัญชีธนาคาร

#5

การยืมเงินทดรองจ่าย

ด้วยสำนักงานคลัง สำนักงานอธิการบดี ขอเวียนแจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย เพื่อให้บุคลากรภายในสถาบันยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้

#6

บริการสำหรับบุคคลภายนอกที่เป็นบริษัท

เนื่องด้วยทางสำนักงานคลัง  ได้พัฒนาระบบการแจ้งโอนเงินให้แก่บริษัทฯ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ดังนั้นจึงขอแจ้ง ช่องทางและวิธีการเพื่อให้ท่านเข้ามาตรวจสอบ ดังนี้

#7

แบบฟอร์มทางบัญชี

ตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และการบัญชีของสถาบัน พ.ศ.2556 ข้อ 57 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ และ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณื จึงมีความจำเป็น        ขอความอนุเคราะห์ให้ หน่วยงานคณะ / วิทยาลัย / วิทยาเขต / สำนัก / สำนักงานต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดี กรอกรายละเอียดข้อมูล ตามแบบฟอร์มทางบัญชี เพื่อใช้เป็นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี ของสถาบัน ตามแบบฟอร์ม ดังนี้

#8

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

หน้าเว็บเกี่ยวกับ ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยมี ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, พนักงานสถาบันและข้าราชการบำนาญ

กำหนด แผน - ผล ประจำปี