สำนักงานคลัง

ขอรับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา

วิธีการขอรับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน

มี 2 วิธี ดังนี้

  1. นักศึกษาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน ได้ที่สำนักงานคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 (เคาเตอร์บริการ 1) ได้ทุกวันทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 09.00 – 16.00 น.  (ปิดพักเที่ยง 12.00 น.)
  2. นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนจากระบบสารสนเทศ ของสำนักทะเบียนและประมวลผลได้ที่ : https://www.reg.kmitl.ac.th/index/

ขั้นตอนการขอรับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน : https://www.facebook.com/watch/?v=364602909191144

หมายเหตุ  การขอรับใบเสร็จ ให้นักศึกษาเลือกวิธีการใด วิธีการหนึ่ง ตามข้างต้น