สำนักงานคลัง

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา

"รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจในการทำงาน ให้บริการด้วยใจ"

ปณิธาน

"ปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เคร่งครัดต่อประกาศ ระเบียบและข้อบังคับสถาบันฯ"

วิสัยทัศน์

"ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้"