สำนักงานคลัง

ผู้บริหารและบุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วิศรุต ศรีรัตนะ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร การเงินและนิติการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ ธรรมารักษ์วัฒนะ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน

ลำดวน ทินราช

ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

กันยารัตน์ รักบุญ

รองผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

อนงค์ พงศ์สวัสดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ญาณี ทีทา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โชติญา เผ่าจินดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วิเชียร เสนีย์เดชกุล

แม่บ้าน